Algemeen

Created with Sketch.

VT Real Wetteren heeft als doet dat elke jeugdspeler plezier heeft in en tijdens zijn sport.  Enkel dan kan een jeugdspeler tot een optimale ontplooiing van zijn/haar talenten komen. Tevens heeft Real Wetteren als club ook de ambitie om goede resultaten te behalen, en te zorgen dat elke jeugdspeler na z’n jeugdcarrière, ook in een seniorenploeg van zijn/haar niveau terecht kan komen. 

Volleybal is een middel tot algemene opvoeding; het heeft als doel bij te dragen tot de 

persoonlijkheidsvorming van het kind op vlak van beweging, kennisverwerving en inzicht, techniek en karaktervorming.

 

Trainers/begeleiders schenken aandacht aan iedereen.

Voortijdige specialisatie is uit den boze. Elke jongere heeft het recht om op alle plaatsen te 

spelen en zich alle technieken eigen te maken. 

 

Iedere speler moet in staat gesteld worden om z'n talent te ontplooien in lijn met zijn ambitie en motivatie en binnen de mogelijkheden van de club.  Hierbij is het van belang om continu te zorgen voor voldoende uitdaging maar tegelijkertijd te zorgen voor de nodige successen. 

Hiervoor willen we werken met jeugdtrainers die deze werking uitdragen. Op regelmatige basis worden er trainersvergaderingen belegd (zowel individueel als met alle trainers samen), volgen onze trainers bijscholingen. Trainers worden ook geëvalueerd aan hand van trainersrapporten. Ook onze jeugdwerking nemen we op regelmatige basis kritisch onder de loupe.

 

We stellen onze ploegen samen:

-  Rekening houdende met het aantal spelers in verschillende leeftijdscategorieën.

-  Een ploeg zal in een competitie ingeschreven worden die haar in staat stelt succesvol te zijn en uitgedaagd te worden om steeds beter te presteren. 

 

Het is een duidelijke keuze binnen het  jeugdbeleid, dat bij normale competitiewedstrijden, de uitslag van een wedstrijd ondergeschikt is aan persoonlijke groei, ontwikkeling en dus ook speelkansen van een speler.   Daarom zal elke trainer/coach ervoor zorgen dat iedere jeugdspeler die voldoende aanwezig is op de trainingen en/of wedstrijden en uiteraard de juiste inzet en motivatie toont, sportief en extrasportief, voldoende speelkansen zal krijgen. 

 

Tot en met U15 wordt gestreefd naar gelijke speelkansen.  Speelkansen moeten bekeken worden op een volledig seizoen, niet op één wedstrijd. Bij bekerwedstrijden kiest de club voor het beste resultaat.

 

Onze jeugdcoördinator heeft als taak om dit in goede banen te leiden door:

-          De visie verder uit te werken, te realiseren en te bewaken

-          Doelstellingen per ploeg en per seizoen bepalen en opvolgen

-          De groei van elke speler en trainer op te volgen

-          De ploegindeling te maken in samenspraak met trainers

Voor spelers

Created with Sketch.

Elke speler wordt geacht op de training en wedstrijd aanwezig te zijn. Dit vormt de basis van een teamsport. Bij afwezigheid wordt de trainer steeds verwittigd en wordt de reden van afwezigheid vermeld (ziekte, examens, familiale omstandigheden, ...).  

Afmelding gebeurt altijd via telefoon (nooit via sms, app, ...) om ruimte te geven aan overleg. Vanaf U17 contacteren de spelers zelf de trainer

Wie gekwetst is en niet voluit kan gaan op de training, brengt meteen de trainer op de hoogte.  Indien mogelijk, wordt in overleg met de trainer voor een aangepast trainingsschema gezorgd.

Zowel op training als op wedstrijd is de wil om bij te leren (ongeacht het niveau van de speler) essentieel. Dit vertaalt zich in maximale aanwezigheid en volledige inzet tijdens trainingen en wedstrijdmomenten en het opvolgen van de instructies van de trainer of coach. Opbouwende kritiek wordt door de speler beschouwd als een instrument om de eigen prestaties en de prestaties van het team te verbeteren en successen te boeken.

 

Iedereen zet zich in op trainingen en wedstrijden en komt de afspraken na die de trainer met zijn team maakt.  Naast het sportieve, engageren de oudere spelers (vanaf U17) zich ook voor extra-sportieve activiteiten zoals actief meewerken op of co-organiseren van evenementen of om als scheidsrechter of markeerder op te treden bij jeugdwedstrijden.  

1. TRAININGEN

Trainingen starten stipt.  Iedereen is minstens 5 min voor de aanvang van de training in sportoutfit, aanwezig aan het terrein.  Spelers stellen zelf het net op en dit gebeurt zodra de zaal vrij is gemaakt. Heel de ploeg helpt hierbij. 

 Indien iemand door omstandigheden consequent slechts later aanwezig kan zijn op trainingen, wordt dit steeds gemeld aan de trainer en worden hierover de nodige afspraken gemaakt 

Tijdens trainingen is er geen uniforme kleding verplicht. Iedereen draagt aangepaste sportieve kledij.  Voor de veiligheid zijn juwelen, horloges, piercings, etc. niet toegestaan. 

Niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer.  

Tijdens de trainingen worden GSM’s uitgezet, ook tijdens pauzes.

Wie dan toch een dringende telefoon verwacht geeft zijn GSM aan de trainer zodat die u kan verwittigen als het nodig mocht zijn.  

Tijdens de training toont iedereen respect voor de capaciteiten of beperkingen van zijn medespeler(ster)s.  

Op training willen we vooral leren en (durven we te) oefenen wat we nog niet kunnen.  

Verplicht om te kleden na training. Aangeraden om ook te douchen. 

2. WEDSTRIJDEN

Iedereen neemt maximaal deel aan zowel de competitiewedstrijden als de bekerwedstrijden.  Gezien het team op elkaar rekent, wordt er slechts bij uitzonderlijke omstandigheden afgezegd.  

Bij thuiswedstrijden is iedereen aangekleed op het terrein ten laatste 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijd.  

Bij uitwedstrijden worden de afspraken met de coach of ploegverantwoordelijke nauwkeurig gerespecteerd, met de bedoeling dat iedereen ten laatste 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijd op het terrein klaarstaat. 

Voor de wedstrijd wordt er altijd aan een grondige opwarming gedaan. Het club shirt wordt gedragen tijdens de opwarming

Spelers die bij een wedstrijd niet starten zijn steeds klaar om een speler op het terrein te vervangen.  Ze houden zich warm en moedigen hun team aan.  Reservespelers houden soms het scorebord bij.  Zij doen dit met de nodige aandacht en nauwkeurigheid.  

Op de bank en naast het terrein heerst er orde: drank, trainingsjassen, sporttassen staan naast elkaar. Tijdens de wedstrijden worden GSM’s uitgezet en blijven de GSM’s opgeborgen. 

 

Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid op tijdens de wedstrijd: we zetten ons maximaal in, opdrachten van de trainer worden correct uitgevoerd en zijn/haar beslissingen worden gerespecteerd, we gedragen ons sportief tegenover onze medespelers, de tegenstrever en de scheidsrechter. 

Volleybal is een emotionele sport.  Het uiten van emoties op het veld, maakt integraal deel uit van het spel.  Echter: negatief geladen emotionele reacties en onsportief gedrag worden niet getolereerd. 

Na afloop van de wedstrijd, schudden we de tegenstrever én de scheidsrechter de hand, ongeacht de uitslag of het verloop van de wedstrijd.  Vergeet ook de markeerder en scorebord bedieners niet. 

Na de thuiswedstrijd helpt iedereen met het afbreken van het terrein, het afval rond het terrein op te ruimen (ook dat van de tegenstander). 

Verplicht om te kleden na wedstrijd. Aangeraden om ook te douchen.

Voor trainers/coaches/begeleiders

Created with Sketch.

De trainer/coach handelt steeds volgens de fundamentele waarden en beleidskeuzes van Real Wetteren, zoals beschreven in dit charter.  Verder kijkt hij/zij erop toe dat de spelers en/of ouders dit Jeugdcharter naleven en zal hen aanspreken als dit niet het geval blijkt te zijn. 

 

Trainers en coaches hebben een voorbeeldfunctie.  Voor, tijdens en na een training of wedstrijd verzorgen de trainers hun houding en tonen leiderschap. 

 

De trainer/coach draagt de verantwoordelijkheid over de jeugdspelers. Dit betekent ook dat men geen kinderen zonder begeleiding achterlaat en men rekening houdt met persoonlijke opmerkingen van een speler, enz ... 

 

Trainers hebben een pedagogische taak: oog voor elke speler en de ploeg. Je bent jezelf bewust van de taak als mede-opvoeder van het kind.   De trainer zorgt voor een veilige en krachtige leeromgeving voor elke speler. Elke training, elke week is een nieuwe kans. 

 

De trainer/coach is het eerste aanspreekpunt voor spelers en ouders en zal steeds in alle openheid feedback geven als ernaar gevraagd wordt.  Zelf staat de trainer/coach ook open om opbouwende kritiek te ontvangen. 

 

De trainer volgt de technische leerlijn zoals die door de jeugdcoördinator neergelegd is. 

De trainer zorgt ervoor dat elke training voldoende voorbereid wordt en dat er voldoende variatie in de oefeningen zit. 

 

De trainer is ruim op tijd  en in sportieve outfit aanwezig in de zaal zodat hij/zij de spelers kan ontvangen. Coaches zijn voor een wedstrijd minstens op hetzelfde tijdstip aanwezig als de spelers. Tijdens het coachen wordt het clubshirt gedragen.

 

Indien uitzonderlijk een training niet kan doorgaan, of niet op tijd kan beginnen, zorgt de trainer voor een gepaste vervanging, of verwittigt hij/zij de ouders tijdig.  Hij brengt ook de sportieve leiding op de hoogte zodat de huur van de zaal opgezegd kan worden of de zaal door andere ploegen gebruikt kan worden. 

Indien een coach uitzonderlijk een wedstrijd niet kan coachen, zorgt hij tijdig voor vervanging. 

 

De trainer leert de jeugd hoe ze met trainingsmateriaal moeten omgaan, bij uitbreiding hoe een net opgehangen wordt en een terrein klaargezet wordt.  

 

De trainer/coach motiveert de spelers en de spelersgroep op het sportieve vlak.  Trainers/coaches van de oudere jeugd motiveren de spelers ook om op het extrasportieve vlak hun verantwoordelijkheden op te nemen, individueel als bv. Jeugdscheidsrechter, coach of assistent-trainer, maar ook om als spelersgroep actief te helpen op evenementen. 

 

De trainer en/of coach waakt over de goede groepssfeer. De trainer/coach neemt ook deel aan de (jeugd-)activiteiten met de ploeg

 

De trainer registreert de aan- en afwezigheden van de spelers en bezorgt maandelijks een overzicht aan de jeugdcoördinator. 

Daarnaast evalueert de trainer/coach op regelmatige basis de spelers, en bekijkt samen met jeugdcoördinator specifieke maatregelen voor spelers die voor- of achterlopen op ontwikkeling.

 

Voor gekwetste spelers voorziet de trainer een aangepast programma zodat deze spelers nuttig bezig zijn en bij de ploeg betrokken blijven. 

De trainer schoolt zich continu bij, bij voorkeur door extern georganiseerde clinics te volgen of door intern georganiseerde sessies bij te wonen. 

De trainer is aanwezig op de algemene trainersvergadering. 

De coach motiveert ouders om de rol van ploegverantwoordelijke en/of terreinafgevaardigde op te nemen. 

Aanspreekpunt integriteit - API

Created with Sketch.

 

Als sportvereniging vinden wij het belangrijk dat iedereen zich veilig en comfortabel voelt binnen de omgeving van onze club. Daarom hebben we vanaf 2023 een aanspreekpunt integriteit (API). Binnen onze club wordt deze rol opgenomen door Laura Jonckheere.

Het aanspreekpunt integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch grensoverschrijdend gedrag.

Zit je met vragen of heb je te maken met ongewenst gedrag?
Neem dan contact op met Laura via [email protected]

Praat je liever met iemand buiten de club, dan kan je contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen van Volley Vlaanderen via https://volleyvlaanderen.be/integriteit