Algemene visie

Created with Sketch.

Door de jaren heen is Volleyteam Real Wetteren in de regio uitgegroeid tot een sterke en dynamische club, die steeds meer belang is gaan hechten aan het jeugdvolleybal.  

Het sterk groeiende ledenaantal en het gestegen aantal ploegen in competitie is het resultaat van de inzet van een groot aantal vrijwilligers, zowel in het bestuur, als bij de trainers, coaches, ploegverantwoordelijken, helpende ouders, steunende leden, sympathisanten en sponsors. 

 

Volleybal is een teamsport op en naast het terrein. Zonder ieders bijdrage stonden we niet waar we nu staan. En toch willen we nog meer. Stap voor stap willen we verder werken aan een degelijke en kwaliteitsvolle opleiding en omkadering voor alle spelers, zowel bij de jeugd als bij de senioren.  

 

VT Real Wetteren is een club met gezonde sportieve ambities en met een sportief hoogstaande clubgeschiedenis via het voormalige  Real Wetteren (dames) en Orchidee Wetteren (heren)  die in 2018 fusioneerden tot het huidige VT Real Wetteren. Daarnaast wenst de club ook te bouwen aan een eigen clubcultuur.

Eén van de fundamenten om onze cultuur te ondersteunen is het charter, waarin een aantal fundamentele waarden van VT Real, afspraken en gedragsregels op papier gezet zijn, die tevens in overeenstemming zijn met de missie en de visie van de club.   

 

De jeugdwerking van VT Real Wetteren heeft als doel de jeugdspeler centraal te stellen in zijn/haar uitbouw tot volwaardige competitie volleybalspeler. Onze jeugdwerking bereidt de jeugdspelers voor om later te kunnen spelen in competitie bij de senioren.    Elke jeugdspeler krijgt, mits de nodige inzet en engagement , de kans zich maximaal te ontplooien volgens eigen capaciteiten en competenties.

 

Dit betekent concreet dat getalenteerde jeugdploegen de kans krijgen om te spelen op niveau 1 en dat de andere ploegen, die  het nodige engagement en inzet tonen, zo veel als mogelijk de kans krijgen om op niveau 2 in competitieverband te spelen. 

 

Op individueel vlak betekent dit dat bij ploegsamenstellingen niet enkel zal gekeken worden naar de leeftijd, maar ook naar de competenties om alle jeugdspelers te laten trainen en/of spelen op een niveau dat best aansluit bij de individuele mogelijkheden. 

 

Als club streven we naar een maximale doorstroming van eigen jeugd naar de seniorenploegen. Iedere jeugdspeler van VT Real Wetteren moet de minimale sportieve competenties hebben om later bij de senioren op promo 4 niveau actief te kunnen zijn.  Ontbreken deze competenties en kan er binnen de club geen passend alternatief op maat aangeboden worden dan kan het lidmaatschap vanaf de leeftijd van 15 jaar stopgezet worden.  De club zal in deze (uitzonderlijke) gevallen actief meewerken aan de heroriëntatie van de betrokkene.

 

De seniorenwerking van VT  Real Wetteren moet op termijn gedragen worden door spelers uit de eigen jeugdopleiding. 

 

Zeker bij de senioren in de promo-reeksen moet het de bedoeling zijn om zo veel mogelijk met spelers uit de eigen jeugdopleiding te spelen. De ploeg in promo dient tevens als doorgroeiplatform richting onze ploeg in nationale en dient dus steeds voldoende plaats te bieden aan jong talent.

 

Voor onze ploeg in de nationale reeksen streven we op sportief vlak het hoogst haalbare na. In deze optiek kunnen ook spelers aangetrokken worden van buiten de club om de eigen jeugd op een zo hoog mogelijk niveau te laten spelen

 

VT Real Wetteren wil een financieel gezonde club zijn en blijven om zo de kwaliteit van onze werking een hoog niveau te houden. Dit doen we door realistische sportieve doelen te stellen, sponsors te werven, activiteiten te organiseren, ... We zorgen er ook steeds voor dat alle sportieve en extra-sportieve plannen steeds afgedekt zijn binnen een sluitende begroting."

Pijlers

Created with Sketch.

Het beleid en de visie van Real Wetteren is gebaseerd op volgende pijlers: 

 

1. Volleyteam Real Wetteren  = Dé volleybalclub van Groot-Wetteren 

 

Volleyteam Real Wetteren  wil dé volleybalclub worden in de regio Groot-Wetteren waarbij de club kwalitatief volleybal aanbiedt aan senioren alsook aan jeugd (7-19 jaar), en wil hiermee, in samenwerking met alle betrokkenen, een bijdrage leveren aan het algemene sportaanbod in de regio. 

 

2. VOLLEYBAL = Voor iedereen 

 

Volleyteam Real Wetteren  wil volleybal aanbieden aan elke geïnteresseerde jongere. Al wie de intentie heeft écht te willen volleyballen en zich hiervoor ten volle in te zetten is welkom zolang wij als club voldoende vrije capaciteit hebben om een kwalitatieve invulling te bieden. De club zal elke jeugdspeler begeleiden op zijn/haar meest geschikte niveau. Hierbij staat het welzijn van elke speler/speelster centraal.  

 

 

3. VOLLEYBAL = Hobby 

 

Volleybal spelen blijft een hobby, en daarom wil Volleyteam Real Wetteren  zorgen voor (spel)plezier en succeservaringen voor elke speler/speelster. 

 

4. VOLLEYBAL = Sport 

 

Volleybal is een sport. Het is de plicht van de club om deze sport op een kwalitatieve manier aan te leren, met aandacht voor de specifieke fysieke en technische aspecten van de sport. Hierbij streeft Volleyteam Real Wetteren  ernaar om elke jongere op een verantwoorde manier te begeleiden naar zijn of haar best passende niveau. 

 

5. VOLLEYBAL = Team-engagement

 

Volleybal speel je niet alleen maar in groep. Volleyteam Real Wetteren  zal daarom de jeugdspelers indelen in ploegen volgens leeftijd en niveau, waarbij een goede teamgeest voorop gesteld wordt. Volleyteam Real Wetteren  wil er naar streven dat binnen de club elke ploeg samenhorigheid uitstraalt, en wil elke speler/speelster de nodige attitude aanleren om dit waar te maken. Gedrag dat deze doelstelling ondermijnt wordt niet geduld. 

Om aan ploegsport te kunnen doen moeten we kunnen rekenen op de aanwezigheid van de individuele spelers en dit zowel op trainingen en wedstrijden.  Engagement is een belangrijke voorwaarde om deel te kunnen uitmaken van onze club.

 

6. VOLLEYBAL = Competitie 

 

Volleyteam Real Wetteren schrijft de jeugdploegen in bij de provinciale competities en wil zoveel mogelijk jeugdspelers effectief in competitie brengen. De club ambieert niet om zo veel mogelijk van deze competities te winnen maar beschouwt het competitie-element als een noodzakelijke component om ploegen en spelers naar hun hoogste spelniveau te brengen. Competitie leert jongeren ook om op een sportieve en eerlijke manier het beste van zichzelf te willen geven, en leert hen omgaan met winst en verlies. Respect voor de tegenstander, de scheidsrechters, de coach en de vrijwilligers dankzij wiens inzet er wekelijks wedstrijden kunnen doorgaan is een essentieel onderdeel van onze waarden en normen

 

7. VT REAL WETTEREN = een (h)echte community

 

Leren samenspelen als team, leren samen winnen en leren samen verliezen. Sportiviteit als basiswaarde. De club wil een echte community zijn, waar alle spelers – zowel jeugd als senioren – zich thuis voelen, waar ouders en sympathisanten betrokken zijn.

Volleyteam Real Wetteren wil sterk inzetten op dit gemeenschapsgevoel. Jeugdploegen en seniorenploegen moeten hier een meerwaarde voor elkaar vormen. Supporteren voor elkaar, als scheidsrechter of markeerder optreden… Ook ouders willen we dichter bij de sportieve en extra-sportieve activiteiten betrekken. Samen kunnen we meer bereiken.

Algemene doelstellingen

Created with Sketch.

Om de hierboven geformuleerde algemene doelstellingen waar te maken, stelt Volleyteam Real Wetteren  volgende specifieke doelstellingen voorop: 

 

1.       Financieel gezond en democratisch lidgeld

 

Zonder gezond financieel beleid bestaat er geen Volleyteam Real Wetteren. We willen een uitgebreide vaste sponsorbasis uitbouwen – met meerwaarde voor iedereen -; evenementen organiseren die niet alleen onze clubkas versterken, maar ook een positief beeld van onze club uitdragen. 

Volleyteam Real Wetteren wil zich profileren als een volleybalclub voor iedereen met democratische lidgelden. De club benchmarkt zich hier jaarlijks aan andere verenigingen en sportclubs uit de regio. Het succes van de diverse activiteiten – naast de inkomsten uit sponsoring en subsidies - is dan ook een manier om dit te realiseren. Enkel via een brede participatie van alle clubleden aan deze evenementen is het mogelijk om lidgelden zo laag mogelijk te houden.

2.       Werving in de regio 

 

 Aangezien Volleyteam Real Wetteren  zich wil profileren als dé volleybalclub in de regio, blijft actief inzetten op structurele werving van nieuwe spelers cruciaal. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van jaarlijkse campagnes in scholen, via internet, flyers en op sociale media. Er wordt hierbij samengewerkt met de betrokken instanties in de regio en gebruik gemaakt van de middelen en know-how ter beschikking gesteld door de volleybalbond.

 

3.       Voldoende trainingen door gediplomeerde trainers

 

Volleyteam Real Wetteren  is een club waar volleybal op een kwalitatieve manier wordt onderwezen. Dit is enkel mogelijk indien jeugdspelers minstens 2x per week trainen. Elke speler krijgt bij Volleyteam Real Wetteren  dan ook de kans om 2x per week te trainen. Deze trainingen worden aangevuld met deelname in een competitie voor de spelers die hier klaar voor zijn. 

Enkel voor de volley-academie maken we hier een uitzondering (1x week).

Een kwalitatieve opleiding vraagt ook kwalitatieve trainers. Volleyteam Real Wetteren heeft tot doel om op termijn voornamelijk met gediplomeerde jeugdtrainers en -coaches te werken. Beginnende trainers ondersteunen we om hun trainersdiploma te behalen. Er wordt vanuit de club ook verwacht dat trainers zich blijven ontwikkelen als trainer, onder meer gebruik makende van het aanbod aan boeken, cursussen en trainingsmateriaal voorzien door de volleybalbond. 

 

4.       Volleybalschool 

 

 Ter voorbereiding tot toetreding tot de jeugdcompetities wil Volleyteam Real Wetteren  beginnende jeugdspelers opvangen in de volleybalschool, welke wordt ingericht volgens de principes van de start2volley-werking van de volleybalbond. 

 

5.       Technische leerlijn 

 

 De volleybalopleiding binnen Volleyteam Real Wetteren  wordt opgebouwd rond een technische leerlijn, die per leeftijdscategorie de doelstellingen op individueel vlak (fysiek,  technisch, tactisch) en op gebruikte spelvormen bepaald, alsook de richtlijnen/oefenstof om deze aan te leren. Aanvullend beschikt de club ook over een evaluatiemethode gebaseerd op deze leerlijn om gerichte bijsturing te kunnen bepalen alsook feedback te geven aan spelers/ouders indien gewenst. 

 

6.       "Fair play" gedragscode 

 

 Naast het aanleren van de juiste technieken is het aanleren van de juiste attitude in een groepssport belangrijk. Volleyteam Real Wetteren  is zich hier bewust van zijn rol als opvoeder en heeft een gedragscode uitgewerkt ter ondersteuning van de jeugdwerking en ter bevordering van de fair play, de sfeer van kameraadschap en  van de groepsdiscipline. De club wil dat deze gedragscode nageleefd en uitgedragen wordt binnen de gehele clubwerking. 

 

7.       Ploegsamenstelling volgens "volleybal-leeftijd" 

 

 De jeugdopleiding binnen Volleyteam Real Wetteren  werkt opleidingsgericht. Dit wil zeggen dat het eerste streefdoel is om alle jongeren een zo goed mogelijke en complete opleiding te geven en zo het beste uit elk individu te halen. Om dit te realiseren zal de sportieve cel samen met de trainers de jeugdspelers op het einde van het seizoen indelen in een ploeg die, voor het volgende seizoen, het best aansluit bij de mogelijkheden van de speler. Dit is niet automatisch de categorie waartoe de speler behoort op basis van zijn leeftijd. 

 

8.       Competitie is om te leren 

 

Volleyteam Real Wetteren  wil zoveel mogelijk jeugdspelers in competitie brengen, van zodra ze hier klaar voor zijn. Doelstelling van de competitie is echter niet zoveel mogelijk wedstrijden winnen. De club beschouwt competitie eerder als een "training onder druk" en bijgevolg zal een club-coach tijdens wedstrijden vooral focussen op het aanleren/verbeteren van de nodige technieken en spelvormen, en op het aanbrengen van de juiste attitude.  In deze filosofie zal elke jeugdspeler van een Real -ploeg evenveel speelkansen krijgen. 

Uitzonderingen hierop zijn: 

§  wanneer er ingeschreven wordt op een specifieke aanvullende competitie "om te winnen" (bijvoorbeeld beker) 

§  tijdens de eerste wedstrijden van een beginnende jeugdspeler zal deze mogelijks tijdelijk wat minder spelen

§  wanneer een jeugdspeler onvoldoende komt trainen zal deze ook tijdelijk minder spelen

§  U17 en hoger; hier willen we jeugdspelers “leren winnen” en klaarstomen voor de doorstroom naar seniorenploegen

 

 

9.       Extrasportieve surplus 

 

Volleyteam Real Wetteren  wil een extrasportieve surplus toevoegen aan het 

volleybalaanbod, ter bevordering van de sfeer in de club en het plezier en welzijn van de jeugdspelers. Hiervoor organiseert de club grotere en kleinere evenementen

 

10.   Open cultuur 

 

Volleyteam Real Wetteren  wil een club zijn waar iedereen zich goed voelt. Daarom wil het clubbestuur en de jeugdtrainers openstaan en toegankelijk zijn voor alle jeugdspelers en hun ouders. 

Doelstellingen 2020-2023

Created with Sketch.

Elk jaar wordt een evaluatie gemaakt van de jeugdwerking van de club en nagegaan in welke mate de algemene en specifieke doelstellingen worden waargemaakt. Er worden vervolgens concrete doelstellingen/verbetervoorstellen bepaald voor de komend(e) volleybalseizoen(en). 

 

1.       Het verder uitbouwen van de beleidsstructuur van de club, met specifieke aandacht voor Jeugdwerking

2.       Het formaliseren en publiceren van het charter

3.       Formaliseren van de technische leerlijn 

4.       1/3de  gediplomeerde trainers binnen twee jaar, 50% binnen drie jaar

5.       Het structureel invoeren van objectieve metingen en feedback over de evolutie van de jeugdspelers 

6.       De uitbouw van de volleybalschool tot minstens 15 spelers als sterke basis 

7.       Het totaal aantal jeugdspelers bij Volleybalclub Real Wetteren laten toenemen met 15%

8.       Het verbeteren van onze rangschikking bij het jeugdsportfonds

9.       Het verkleinen van de kloof tussen jeugd en seniorenploegen binnen de club

10.   Het verhogen van het aantal eigen opgeleide speelsters in de 1ste damesploeg

11.   Het in competitie brengen van 1 seniorenploeg bij de heren

12.   De uitbouw van een evenementenkalender

13.   De uitbouw van een vaste sponsorbasis

14.   Opleiden van voldoende scheidsrechters

 

Deze realisaties kunnen onmogelijk op één jaar opgeleverd worden. VOLLEYBALCLUB Real Wetteren geeft zichzelf hiervoor 3 seizoenen de tijd. 

Verslag Algemene Vergadering September 2023

Created with Sketch.